Dapo Tuburna – Idan Gan Gan Lyrics

[Dapo Tuburna – Idan Gan Gan Lyrics]

Idan gan gan
Gingo
Idan gan gan
Idan gan gan
Idan gan gan
Idan gan gan
Idan gan gan
Idan gan gan
Mo lowo kpa

Mo lenu kpa
Mo sexy kpa
Idan gan gan
Mo lowo kpa
Mo lak kpa
Mo lomo kpa
Idan gan gan
Mo buga wan

Awon bawo
E to le wan
Idan gan gan
Mo lowo kpa
Mo lak kpa
Mo lomo kpa
Idan gan gan
Man ah jagaban
No gidigba
All eyes on me
No cinema
Idan gan gan

Making the money on low
Put am for ghana must go
And I dey denge dey pose
Awon sef noru kpo
My face show my shoe shine
The lamba e sweet die
I turn water into wine
Mami water e dey wine
Idan gan gan
My face show my shoe shine
The lamba e sweet die
I turn water into wine
Mami water sef e dey wine

Idan gan gan
Mo lowo kpa
Mo lenu kpa
Mo sexy kpa
Idan gan gan
Mo lowo kpa
Mo lak kpa
Mo lomo kpa
Idan gan gan

Mo buga wan
Awon bawo
E to le wan
Idan gan gan
Mo lowo kpa
Mo lak kpa
Mo lomo kpa
Idan gan gan

My face show my shoe shine
The lamba e sweet die
I turn water into wine
Mami water e dey wine
My face show my shoe shine
The lamba e sweet die
I turn water into wine
Mami water sef e dey wine

Idan gan gan
Mo lowo kpa
Mo lenu kpa
Mo sexy kpa
Idan gan gan
Mo lowo kpa
Mo lak kpa
Mo lomo kpa
Idan gan gan

Mo buga wan
Awon bawo
E to le wan
Idan gan gan
Mo lowo kpa
Mo lak kpa
Mo lomo kpa
Idan gan gann

Leave a Comment